W dniu 25 czerwca 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, w której udział wzięło 15 radnych. Radni po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali sprawozdanie z wykonania interpelacji oraz z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

Pani Burmistrz Jolanta Wielgus tradycyjnie przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Pani Burmistrz przedstawiła raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok. Na jego podstawie radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili pani Burmistrz wotum zaufania.

Po udzieleniu wotum zaufania radni jednomyślnie przegłosowali przyjęcie sprawozdania za wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielenie pani Burmistrz absolutorium. Głosowanie poprzedziła informacja z wykonania budżetu za 2018 rok, odczytanie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej.

W przerwie obrad pani Burmistrz przyjęła gratulacje od radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i pracowników Urzędu.

W dalszej części radni podjęli pozostałe uchwały:
1. Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2. Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
3. Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowana kandydatów na ławników.
4. Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 09 października 2015 r. w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa na lata 2018-2032.
5. Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
6. Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa.
7. Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy za 2019 rok.

Zapraszamy do obejrzenia relacji online na stronie: szlichtyngowa.sesja.pl