Na początku tego roku trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Gola, OSP Szlichtyngowa i OSP Wyszanów aplikowały o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu jednostki OSP wzbogacą się o nowy sprzęt i wyposażenie ochrony osobistej, a także będą mogły przeprowadzić niezbędne prace remontowe w swoich remizach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 7.200 zł, które zostanie przeznaczone na remont podjazdu do remizy. OSP Szlichtyngowa otrzymała również dotację z MSWiA w kwocie 8.100 zł, z której zakupione zostaną m.in. hełmy strażackie, rękawice, ubrania ochronne oraz ubrania koszarowe. Także OSP Wyszanów pozyskała dotację z MSWiA w kwocie 2.800 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w remizie. Ponadto w miesiącu marcu jednostka OSP Wyszanów wystąpiła z wnioskiem do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników o pomoc w sfinansowaniu zakupu sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i jednostka pozyskała kwotę 6.400 zł.

Również na początku tego roku ww. jednostki złożyły wnioski o dofinansowanie do zakupu wyposażenia ochrony osobistej do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Zielonej Górze.
- OSP Gola pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.320 zł na zakup 4 sztuk ubrań koszarowych oraz 4 par butów bojowych. Brakująca kwota w wys. 2.580 zł pokryta zostanie z dotacji celowej przekazanej przez gminę.
- OSP Wyszanów otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.160 zł na zakup ubrania bojowego, munduru wyjściowego oraz 2 par butów bojowych. Kwota uzupełniająca koszt zakupu w kwocie 2.690 zł pokryta zostanie z dotacji celowej przekazanej przez gminę.
- OSP Szlichtyngowa pozyskała kwotę 900 zł na 5 par butów bojowych, brakująca kwota 1.850 zł pokryta zostanie z dotacji celowej przekazanej przez gminę.

Nowy sprzęt dla druhów poprawi bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców gminy oraz usprawni akcje ratunkowe. Dobra współpraca Urzędu Miasta i Gminy ze strażakami i pomoc w utrzymaniu jednostek OSP przynosi efekty i korzyści w ramach ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów oraz druhów ochotników z jednostek OSP: Gola, Szlichtyngowa i Wyszanów zaangażowanych w pisanie i składanie wniosków o dofinansowanie działalności ze środków zewnętrznych.

Gratulujemy determinacji i skuteczności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.