Dnia 27 listopada br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XIII Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIII/98/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.

- Uchwała Nr XIII/99/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr XIII/100/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- Uchwała Nr XIII/101/19 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIII/102/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2020.

- Uchwała Nr XIII/103/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/91/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

- Uchwała Nr XIII/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 roku.

Załącznik:

Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z XIII Sesji Rady Miejskiej.

13 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa - nagranie obrad Rady Miejskiej.