Dnia 30 stycznia br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XV Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska.


Po rozpoczęciu Sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Grażyna Fularz wręczyła Panu Krzysztofowi Kania zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Miejskiej Szlichtyngowa w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Szlichtyngowa w okręgu Nr 15 – Zamysłów, przeprowadzonymi w dniu 12 stycznia 2020 r. Następnie Pan Krzysztof Kania złożył ślubowanie.Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa przedstawiła sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym. Następnie Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa przedstawili sprawozdania z prac Komisji za 2019 roku.


Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- Uchwała Nr XV/115/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szlichtyngowa na rok szkolny 2019/2020.
- Uchwała Nr XV/116/20 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- Uchwała Nr XV/117/20 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
- Uchwała Nr XV/118/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jędrzychowice.
- Uchwała Nr XV/119/20 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
- Uchwała Nr XV/120/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
- Uchwała Nr XV/121/20 w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania.
- Uchwała Nr XV/122/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Szlichtyngowej i ich składów osobowych.

W trakcie XV Sesji, Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła również Stanowisko w sprawie budowy fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą.


Treść Stanowiska Nr 1/2020 Rady Miejskiej Szlichtyngowa

 

Załączniki:

Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z XV Sesji Rady Miejskiej.

XV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa - nagranie obrad Rady Miejskiej.