W dniu 27.09.2019 r. na placu zabaw przy zapleczu sportowym w Górczynie zamontowano zestaw zabawowy, który składa się z: 2 wież z dachem, 1 wieży bez dachu, zjeżdżalni, tunelu, pomostu ruchomego, wejścia schodkowego, trapu łukowego oraz wejścia wspinaczkowego. Elementy dostarczyła i zamontowała firma Inspiro – Art. z Obornik Śląskich.

Zestaw zabawowy został zakupiony z funduszu sołeckiego wsi Górczyna. Wartość zakupu stanowi kwotę 13 000,00 zł.

Nowo zakupiony zestaw jest dopełnieniem i ubogaceniem istniejącego placu zabaw. Mamy nadzieję, że nowy element placu zabaw ucieszy najmłodszych mieszkańców Górczyny i przyczyni się do częstszego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

GALERIA

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że została określona pomoc dla rolników w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY w 2019 r.!

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w związku z wystąpieniem suszy objęły co najmniej 30% mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE od 03-10-2019 r. do 31-10-2019 r.

w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

STAWKI POMOCY:

  1. 1000 zł na 1 ha pow. uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków;
  2. 500 zł na 1 ha pow. uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków;
  3. 500 zł na 1 ha pow. wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków;
  4. 250 zł na 1 ha pow. wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków.

KWOTA POMOCY BĘDZIE PODLEGAĆ POMNIEJSZENIU O 50% DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH W DNIU WYSTĄPIENIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH POLISY UBEZPIECZENIA CO NAJMNIEJ 50% POW. UPRAW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM, Z WYŁĄCZENIEM UŻYTKÓW ZIELONYCH.

W przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym producenci rolni mogą ubiegać się pomoc w ramach formuły pomocy de minimis.

Druki wniosków można pobrać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz na stronie internetowej: https://www.arimr.gov.pl/

 

Załącznik: Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu wczorajszy Prezesi OSP Gola i OSP Wyszanów otrzymali potwierdzenie uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu pn. Mały Strażak.

Celem Programu było podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków innych klęsk żywiołowych.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje w formie dotacji w wysokości do 90%, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli pozyskała kwotę 19.107,00 zł, która zostanie przeznaczone na zakup 4 szt. ubrań specjalnych bojowych, 3 par butów bojowych, 3 par butów gumowych, 4 szt. hełmów pożarniczych , 2 szt. ubrań koszarowych  orz 3 latarki kątowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszanowie pozyskała kwotę 19.665,00 zł za która planuje się zakupić motopompę pływającą, sygnalizator bezruchu oraz wentylator oddymiający.

Przy tej okazji składany serdeczne gratulacje Prezesom Jednostek OSP Gola i Wyszanów pozyskania kolejnych dofinansowań ze środków zewnętrznych na swoją działalność. Bardzo się cieszymy, że systematycznie starają się podnieść gotowość operacyjną jednostek, bardzo dziękujemy za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

 

Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 23 września 2019 r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Kandlewie, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Poniżej zamieszczamy komunikat Nr 49 z dnia 26 września 2019 roku.

Witając polską jesień zapraszamy do odkrywania piękna naszych okolic. Tym razem zapraszamy do Wyszanowa, do miejsca niezwykłego – z bogatą historią, wspaniałą zielenią oraz Baryczą, która właśnie tu ma swoje ujście do Odry.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1307 r. kiedy pojawia się jako własność rycerza Stefana. W 1310 r. książę głogowski Henryk III włącza ją do okręgu prawa miejskiego Góry. W drugiej poł. XIV w odnajdujemy zapisy o kościele p.w. św. Michała Archanioła. W czasach nowożytnych Wyszanów należała do terytorium głogowskiego. Silniejsze kontakty z ziemią wschowską nawiązały się po założeniu miasta Szlichtyngowa w 1645 r., gdzie luteranie z Wyszanowa udawali się do tutejszego kościoła ( kościół w Wyszanowie spłonął podczas wojny trzydziestoletniej).

Kolejni właściciele majątku rycerskiego – Kaspar von Braune ( 1517), Baltazar von Zweck (1612) , Hans Wolff von Rechenberg (1634), rodzina von Schlichting, von Logau, von Egloffstein, Gilka-Bötzow pozostawili trwały ślad na kartach historii Wyszanowa. O tym i o wielu innych ciekawych faktach opowiemy podczas naszego spotkania :)

Do odkrywania piękna naszej małej ojczyzny dołącza WIP. Kręcąc kilometry dla Wschowy możesz dołączyć do nas w Wyszanowie ruszając z wschowskiego Rynku. Dla uczestników naszego spotkania miłe ( i smaczne) niespodzianki.

Zapraszamy.
Czas A.R.T.
Gmina Szlichtyngowa
Sołectwo Wyszanów

Projekt współfinansowany: Gmina Szlichtyngowa

Patronat medialny: elka.pl, wschowanews.pl, zw.pl

Podkategorie