Od miesiąca maja br. w Klubie Senior+ prowadzone są zajęcia kinezyterapii (gimnastyka lecznicza) oraz ćwiczenia ruchowe dla seniorów. Zajęcia prowadzone są cyklicznie raz w tygodniu przez animatora ruchu Panią Natalię.
Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu.
Prowadzone zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach.

GALERIA

W dniu 29 czerwca Szlichtyngowa gościła Kapelę „Lwowska Fala” ze Lwowa. Goście wystąpili w Świetlicy Miejskiej w ramach XXIV Głogowskiego Przeglądu Kultury Polskiej KRESY 2019. Koncert odbył się pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Marka Asta.

Kapelę oraz mieszkańców przywitali organizatorzy koncertu: Starosta Wschowski pan Andrzej Bielawski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus.

Muzyka kresów wschodnich porwała publiczność i do wspólnego śpiewu i do tańca. Kierownik kapeli Edward Sosulski przed każdym utworem opowiadał przygody lwowskie, historie powstania i działalności na emigracji Lwowskiej Wesołej Fali pod kierownictwem Wiktora Budzyńskiego w Anglii, recytował wiersze Mariana Hemara (Jan Hescheles), Ryszarda Mosingiewicza oraz Feliksa Konarskiego. Większości piosenkom lwowskim towarzyszyły podtańcówki w stylu walca i sztajerka w wykonaniu solistów kapeli. Publiczność przeniosła się w magiczny sposób do Lwowa i uczestniczyła w batiarskich zabawach i żartach.

Wspaniale zagrała i zaśpiewała Kapela „Lwowska Fala”. Organizatorzy podziękowali członkom kapeli bukietami kwiatów, wyrażając nadzieję na spotkanie w przyszłym roku. TA JOJ!

Burmistrz Szlichtyngowej dziękuje Staroście Wschowskiemu panu Andrzejowi Bielawskiemu oraz Dyrektorowi panu Leszkowi Lenarczykowi i pracownikom Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za pomoc w zorganizowaniu koncertu. Dziękuję Dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie panu Piotrowi Kokorniakowi i panu Zbigniewowi Iłowskiemu za udostępnienie i obsługę nagłośnienia. Dziękuję pani Małgorzacie Fartuszyńskiej i pani Brygidzie Piwowar za udostępnienie pulpitów na nuty.

GALERIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że „monitoring suszy” prowadzony przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w czwartym okresie raportowania (od 21.04.2019 r. – 20.06.2019 r.) wykazał zagrożenie wystąpienia suszy na terenie Gminy Szlichtyngowa.

W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych w terminie do 12 lipca 2019 r. (piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, pok. nr 11 (I piętro).

Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj.:
- zboża ozime,
- zboża jare,
- kukurydza na ziarno,
- kukurydza na kiszonkę,
- rzepak i rzepik,
- krzewy owocowe
- truskawki,
- rośliny strączkowe.

Uprzejmie informuję, że dla pozostałych upraw na dzień dzisiejszy zgodnie z raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.
We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody, jak i te, w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).

UWAGA!
Wniosek o szacowanie strat należy potwierdzić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 6.
Wnioski nie potwierdzone nie będą przyjmowane.

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Druki:
- Wniosek o szacowanie strat spowodowanych suszą wraz z klauzula informacyjna RODO.

Druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej gminy: www.szlichtyngowa.pl, u sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy – I piętro, pokój nr 11.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/
Jolanta Wielgus

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że uczniowie mieszkający na terenie gminy Szlichtyngowa, odnoszący sukcesy w nauce, mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce.

Stypendium będzie przyznane uczniowi, który uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen:
- uczeń szkoły podstawowej: 5.6
- uczeń gimnazjum: 5.4
- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej: 5.2
Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

Wniosek należy złożyć do dnia 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Wzór wniosku do pobrania.

W dniu 25 czerwca 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, w której udział wzięło 15 radnych. Radni po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali sprawozdanie z wykonania interpelacji oraz z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

Pani Burmistrz Jolanta Wielgus tradycyjnie przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Pani Burmistrz przedstawiła raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok. Na jego podstawie radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili pani Burmistrz wotum zaufania.

Po udzieleniu wotum zaufania radni jednomyślnie przegłosowali przyjęcie sprawozdania za wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielenie pani Burmistrz absolutorium. Głosowanie poprzedziła informacja z wykonania budżetu za 2018 rok, odczytanie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej.

W przerwie obrad pani Burmistrz przyjęła gratulacje od radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i pracowników Urzędu.

W dalszej części radni podjęli pozostałe uchwały:
1. Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2. Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
3. Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowana kandydatów na ławników.
4. Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 09 października 2015 r. w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa na lata 2018-2032.
5. Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
6. Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa.
7. Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy za 2019 rok.

Zapraszamy do obejrzenia relacji online na stronie: szlichtyngowa.sesja.pl

Podkategorie